torstai 27. helmikuuta 2020

Professor Ilaria Ramelli & Peter Hiett


We would like to introduce you to two different speakers from the conference (click here for info about the other speakers). Professor Ilaria Ramelli will offer us her high academic expertise and intimate knowledge of the doctrine of universal salvation since its beginnings. She will have two talks during the conference, one on Friday, the other on Sunday. Peter Hiett will give a very personal, pastoral perspective on universal salvation on Sunday. He will talk about how the doctrine of ultimate redemption has affected his life, caught between liberal and conservative Christianity.

Esittelemme kaksi erilaista puhujaa (lisää tietoa puhujista). Professori Ilaria Ramelli tarjoaa seminaarissa huipputason akateemista osaamista sekä apokatastasis-opin historian syvällisen tuntemuksensa. Hän puhuu sekä perjantaina että sunnuntaina. Peter Hiettin näkökulma on taas hyvin henkilökotahinen ja pastoraalinen. Hän puhuu sunnuntaina siitä, kuinka kaikkien lopullisen pelastumisen oppi on vaikuttanut hänen elämäänsä, joka on ollut elämää liberaalisen ja konservatiivisen kristinuskon tulkinnan ristitulessa.
ILARIA RAMELLI

Prof. Ilaria Ramelli, Fellow of the Royal Historical Society, earned two MAs, a PhD, a further Doctorate honoris causa, and a postdoctorate, as well as several Habilitations to Full Professor/Ordinarius. She has authored numerous books, articles, and reviews in leading scholarly journals and series, on patristic theology and philosophy, early Christianity (Greek and Latin, but also Syriac, Coptic, and Armenian), ancient philosophy, especially Platonism and Stoicism, the New Testament, the reception of Scripture, Hellenistic and Second-Temple Judaism, ancient Religions, imperial and late antiquity, classics, and the relationship between Christianity and classical culture.

Professori, FT Ilaria Ramelli on kaksinkertainen FM sekä kunniatohtori. Hän on kirjoittanut huomattavan määrän kirjoja, artikkeleita ja arvosteluita johtavissa tiedejulkaisuissa ja sarjoissa. Nämä koskevat mm. patristista teologiaa ja filosofiaa, varhaista kristinuskoa (kreikan- ja latinankielistä sekä myös syyrian-, koptin- ja armeniankielistä kirjallisuutta tutkien), antiikin filosofiaa (etenkin platonilaisuutta ja stoalaisuutta), Uutta testamenttia, Raamatun reseptiohistoriaa, hellenististä ja toisen temppelin aikaista juutalaisuutta, antiikin uskontoja sekä kristinuskon ja klassisen kulttuurin suhdetta.
The doctrine of apokatastasis or restoration has been in the focus of Ramelli's scholarship for over twenty years and will still be so in the future. She has authored, among else, a substantial, 900-page Brill volume (Vigiliae Christianae Supplements, 2013) on the Christian doctrine of apokatastasis from the New Testament to all of Patristics until Eriugena (ninth century), the last Patristic Platonist in the West (but nourished with the Greek Fathers); a 2019 volume, A Larger Hope? (Cascade), on Christian Universalism from the beginnings to Julian of Norwich; and numerous essays, books and articles on Origen, Gregory of Nyssa, Evagrius, Dionysius, Eriugena, and other exponents of the Patristic doctrine of apokatastasis. 


She has been working, for example, on Greek philosophical conceptions of apokatastasis down to late Neoplatonism and its relation to Christian theories of apokatastasis, and on an investigation into the reasons for the rejection of apokatastasis by the “Church of the Empire” in late antiquity, mainly under the influence of Justinian in the East and that of Augustine in the West. At the Helsinki conference on Friday, she will speak of  "Why Gregory Nyssen was never condemned, and Universal Salvation with Julian of Norwich” 


Apokatastasis-oppi eli käsitys ennalleen asettamisesta on ollut Ramellin tutkimuksen keskiössä yli 20 vuoden ajan ja näin on myös vastaisuudessa. Hän on kirjoittanut mm. olennaisen, 900-sivuisen teoksen kristillisestä apokatastasis-opista (Brill, Vigiliae Christianiae Supplements, 2013). Kirja käsittelee kristillistä apokatastasis-oppia Uudessa testamentissa sekä patristisella ajalla aina Johannes Scotus Eriugenaan asti 800-luvulla. Ramelli on myös kirjoittanut vuonna 2019 ilmestyneen kirjan A Larger Hope?, joka käsittelee kristillistä universalismia kristinuskon synnystä Juliana Norwichlaiseen saakka. Hän on kirjoittanut myös suuren määrän artikkeleita, esseitä ja kirjoja Origeneesta, Gregorios Nyssalaisesta, Euagrios Pontoslaisesta, Dionysios Areopagitasta ja muista patristisen apokatastasis-opin kannattajista. 

Parhaillaan hän tutkii mm. kreikkalaisen filosofian käsityksiä apokatastasiksesta eli ennalleen palaamista sekä kuinka nämä liittyvät kristillisiin näkemyksiin. Lisäksi hän on laatimassa kirjaa siitä, mistä syistä Rooman eli Bysantin keisarikunnan alaisuudessa oleva kirkko hylkäsi apokatastasis-opin varhaisen antiikan aikana. Tämä tapahtui lähinnä keisari Justinianoksen vaikutuksesta idässä ja Augustinuksen vaikutuksesta lännessä. Perjantaina Helsingin seminaarissa hän puhuu siitä, miksi isien isää Gregorios Nyssalaista ei koskaan tuomittu harhaoppiseksi (vaikka hän opetti kaikkien pelastumista) ja siitä, kuinka universaali pelastus ilmenee Juliana Norwichlaisen kirjoituksissa.


PETER HIETT

Hello! I’m the pastor of a non-denominational church called “The Sanctuary Denver,” where I have served for the last thirteen years. Previously, I was ordained in two Presbyterian Denominations (one liberal and one conservative). After fifteen years of pastoring one of the largest churches in the Evangelical Presbyterian Denomination, I was publicly tried and removed because of my refusal to confess faith in God’s inability and unwillingness to save—that still strikes me as such an utterly bizarre thing to say, and yet it’s true.

Terve! Olen "The Sancturary Denver" -nimisen vapaan seurakunnan johtava pastori. Olen palvellut sitä viimeiset 13 vuotta. Ennen tätä olin pappisvirassa kahdessa eri presbyteerisessä (so. reformoidussa/kalvinilaisessa) kirkkokunnassa. Toinen niistä oli liberaali, toinen konservatiivinen. Kun olin johtanut 15 vuoden ajan yhtä suurimmista seurakunnista Evangelical Presbyterian -kirkkokunnassa, minua kuulusteltiin julkisesti ja minut erotettiin pappisvirasta. Tämä johtui siitä, että en voinut tunnustaa uskoa Jumalan kykenemättömyyteen tai haluttomuuteen pelastaa. Tämä tuntuu edelleen totaalisen eriskummalliselta väitteeltä. Totta silti se, mitä pyydettiin.


I now have a passion for preaching the Good News to a modern church that has come to believe the Bible is proclaiming something other than the ultimate success of God’s redemptive work in Christ Jesus. The name Jesus literally means, "God is Salvation." He is the Word spoken into the void creating everything that's anything, including you and me. The living knowledge that this Word accomplishes that for which He is sent, allows us to live the Christian life with confidence, peace and joy--to live as what we truly are: his body.

Minun intohimoni on nyt julistaa hyvää sanomaa nykykirkolle, joka on päätynyt uskomaan siihen, että Raamattu opettaa jotakin muuta kuin Jumalan lunastavan toiminnan lopullista voittoa Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen nimi tarkoittaa kirjaimellisesti "Jumala on Pelastus". Hän on Sana, joka on puhuttu tyhjyyteen kaiken luovana. Hän luo kaiken, mikä on mitään tai kukaan, mukaan lukien sinut ja minut. Sen sisällinen tunteminen, että tämä Sana saavuttaa sen mitä varten Hänet on lähetetty, vapauttaa meidät elämään kristityn elämää itseluottamuksella, rauhassa ja ilossa - niin, että elämme sinä, mikä todella olemme: hänen ruumiinaan.

I’ve authored five books: Popular commentaries on the Revelation and the sermon on the mount, and more recently commentaries on the first two chapters of Genesis (The History of Time and the Genesis of You and God and His Sexy Body). These last two books address ultimate reconciliation more directly and point to theological paradigms that have been largely lost in the western church since the time of Augustine. Additionally, we recently published a small booklet titled All Things New (What the Bible Really Says About Hell).

Olen kirjoittanut viisi kirjaa: kansantajuisia kommentaareja Ilmestyskirjasta ja vuorisaarnasta sekä äskettäin kommentaareja 1. Mooseksen kirjan eli Genesiksen kahdesta ensimmäisestä luvusta (Ajan historia ja juuri sinun luomiskertomuksesi sekä Hänen seksikäs ruumiinsa). Nämä kaksi viimeksi mainittua kirjaa käsittelevät lopullista sovintoa suoremmin, ja ne viittaavat teologisiin paradigmoihin, jotka on suurimmaksi osaksi hukattu läntisessä kirkossa Augustinuksen ajoista lähtien. Lisäksi kustansimme äskettäin pienen kirjasen Kaiken uudeksi luomisesta (eli Mitä Raamattu itse asiassa sanoo helvetistä).

I’m thrilled to meet my brothers and sisters in Finland and hear this slate of marvelous scholars that I have come to deeply respect. See you soon!

Olen todella innoissani, että saan tavata veljiäni ja sisariani Suomessa ja pääsen kuuntelemaan tätä mahtavaa liutaa tutkijoita, joita olen oppinut syvästi kunnioittamaan. Nähdään pian!

---
CLICK HERE  to watch a video with Peter interviewing Ilaria!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti